Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca

na KURS PIERWSZEJ POMOCY realizowany w dniach 20- 25 VI 2022 r.

Z uwagi na pojawienie się wolnych miejsc na Kurs Pierwszej Pomocy realizowany w dniach 20-25 VI 2022 r. zapraszamy Państwa do zgłaszania się w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

Dokument (Załącznik-A_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z klauzulą informacyjną) należy złożyć w terminie do 14 czerwca 2022 roku:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Program Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa” zawierająca skan ww. podpisanego dokumentu.

******

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa.

Nabór trwa do 17 lutego 2022r.

 

******

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 21 stycznia 2022 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków:

 • ADMINISTRACJA,
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA,
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE,
 • PRAWO ,

którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry zaplanowanego toku realizacji studiów.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w obszarze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) oraz nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze Bezpieczeństwa.

 

Regulamin Rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo:

 • Złożyć komplet dokumentów
  • Załącznik-A_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z klauzulą informacyjną – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
  • Zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów – zaświadczenia zostaną pozyskane przez Komisję Rekrutacyjną od Centrum Obsługi Studenta,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

 

 • Przystąpić do testu kompetencji zawodowych – po złożeniu w/w dokumentów studenci otrzymają na maile uczelniane linki do testów, które należy wypełnić i odesłać mailowo (rekrutacjaPRK@up.krakow.pl) lub złożyć podpisane na kancelarii z dopiskiem PRK bezpieczeństwo w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w mailu. Brak dostarczenia testu dyskwalifikuje studenta z procesu rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 3 lutego 2022 roku:

 • w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Program Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa”

lub

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Program Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

 

Ze względu na specyfikę organizacji kursów i konieczność zabezpieczenia niezbędnego sprzętu planowany termin realizacji szkoleń to marzec 2022 r.

Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia grupy szkoleniowej to 30 osób.

Maksymalna liczba osób mogących wziąć udział w poszczególnych szkoleniach to 90 osób.

Studenci/studentki, którzy korzystali już ze wsparcia w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” NIE mogą wziąć udziału w rekrutacji.

W ramach rekrutacji można zgłaszać się na dowolną liczbę szkoleń

 

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia po zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa-deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze bezpieczeństwa-kwestionariusz-osobowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”