Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia i Filologia polska

Rekrutacja

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia i Filologia polska.

Nabór trwa do 26 lutego 2021r.

***

związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 14 stycznia 2021 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia i Filologia polska.

Rekrutacja prowadzona jest na cykl warsztatów pn. ,, Projektowanie szkoleń e-learningowych (Instrucional Design)’’ (30h).

W ramach zadania zaplanowane są jeszcze następujące cykle warsztatów, na które odbędzie się odrębna rekrutacja:

  • Strategia myślenia wizualnego (Visual Thinking) – 30h
  • Sztuka Prezentacji (w tym Wideotutorial) – 30h
  • Podstawy grafiki komputerowej – 30h
  • Podstawy kodowania – 30h

 

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I lub II stopnia na kierunku Filologia lub Filologia polska, którzy w październiku 2020 roku rozpoczną jeden z czterech ostatnich semestrów studiów. Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Filologia i Filologia polska, w tym rozwój kompetencji cyfrowego nauczyciela języka obcego.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji na kierunkach Filologia i Filologia polska

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:

  • Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
  • Zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunków studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów – zaświadczenia zostaną pozyskane przez Komisję Rekrutacyjną od Centrum Obsługi Studenta,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

 

Termin oraz forma testu kompetencji zawodowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 7 lutego 2021 roku:

  • w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Filologia” lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Filologia” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”