Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia

Rekrutacja

UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 06 lutego 2020 roku ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I lub II stopnia na kierunku Filologia lub Filologia polska, którzy w październiku 2019 roku rozpoczęli III semestr studiów. Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Filologia, w tym rozwój kompetencji cyfrowego nauczyciela języka obcego.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Termin testu kompetencji zawodowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty należy składać w terminie do 21 lutego 2020 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Filologia” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Filologia” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia.

Nabór trwa do 15 stycznia 2020r.

****

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I lub II stopnia na kierunku Filologia lub Filologia polska, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów. Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Filologia, w tym rozwój kompetencji cyfrowego nauczyciela języka obcego.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Termin testu kompetencji zawodowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Filologia” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Filologia” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia-deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia-kwestionariusz-osobowy

****
Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Filologia, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 30 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”