Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych

Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji

W związku z realizacją projektu pn. „ Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 lutego 2019 r. ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych.
Celem programu jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów kształcących się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyrażających chęć podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych, w tym planujących własny biznes oraz chcących uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje biznesowe European Business Competence License (EBC*L).

Do Programu mogą rekrutować się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadają status studenta/ studentki UP studiów stacjonarnych II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
  • są studentami realizującymi trzy ostatnie semestry zaplanowanego toku realizacji studiów

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć :

1) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY z klauzulą informacyjną

2) zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów na danym kierunku,
3) orzeczenie o niepełnosprawności ( w celu potwierdzania niepełnosprawności jeśli dotyczy)

Dokumenty należy składać w terminie do 15 marca 2019 r. :
• w kopercie w kancelarii Uczelni z dopiskiem „Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych” w godzinach 8.00-15.00 lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl –skany w/w podpisanych dokumentów w temacie „ Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych”

Szczegóły dotyczące Rekrutacji i udziału w Projekcie znajdują się w:

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”