Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji informatycznych

Rekrutacja

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji informatycznych dla kierunku Informatyka.

Nabór trwa do 13 grudnia 2021r.

 

*************

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 16 listopada 2021 roku ogłaszamy rekrutację do II edycji Programu Rozwoju Kompetencji informatycznych dla kierunku Informatyka.

 

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do osób będących w dniu przyjęcia do projektu studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Informatyka, którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry zaplanowanego toku realizacji studiów.

 

Celem Zadania jest wzmocnienie przez Uczestników/Uczestniczki kompetencji matematycznych oraz zawodowych informatycznych w ramach interaktywnej ścieżki kompetencyjnej.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie w Programie Rozwoju Kompetencji informatycznych

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo:

  1. Złożyć komplet wymaganych dokumentów:
  • Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
  • Zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunków studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów – zaświadczenia zostaną pozyskane przez Komisję Rekrutacyjną od Centrum Obsługi Studenta,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

 

      2. Przystąpić do testu kompetencji zawodowych – złożyć wypełniony test wraz z dokumentami rekrutacyjnymi lub przesłać wypełniony i podpisany skan testu

na adres: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl :

 

Dokumenty należy składać w terminie do 23 listopada 2021 roku:

  • w kopercie w Sekretariacie Instytutu Informatyki (pok. 402 N) w godzinach od 07:30-14:30 z dopiskiem na kopercie „Program Rozwoju Kompetencji informatycznych” lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość w temacie „Program Rozwoju Kompetencji informatycznych” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia po zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji informatycznych-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji informatycznych-deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji informatycznych-kwestionariusz-osobowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”