Przejdź do treści

Wsparcie dla kierunku Matematyka

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 01 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Kształcenia do potrzeb społeczno –gospodarczych na kierunku Matematyka.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Matematyka. W ramach zadania zaplanowane zostały cztery warsztaty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego każdy w wymiarze 30 godzin, łącznie 120 godzin przez 2 lata studiów.

Do programu mogą rekrutować się osoby posiadające w dniu przyjęcia do projektu status Studenta/Studentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów.

Regulamin rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik A FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać w terminie do 9 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:30 z dopiskiem na kopercie ,,Matematyka’’ lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Matematyka’’ zawierająca skany ww. podpisanych dokumentów.

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka – kwestionariusz-osobowy

Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 r. rozpoczną III semestr studiów i wyrażą chęć udziału w Projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”