Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli

Uwaga! Rozpoczynamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Szczegóły tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”